UODO- czym jest oraz jakimi sprawami zajmuje się na co dzień?

Poznajmy i rozwińmy sobie, tak ogólnie specyfikę działa samego UODO, co dokładniej skrywa się pod tym pojęciem?

UODO- OD STRONY PRAKTYCZNEJ I PRAWNEJ

UODO- termin po rozwinięciu oznacza „Urząd Ochrony Danych Osobowych”. Zatrudnione w jego strukturach urzędniczych osoby zajmują się na co dzień wszystkimi sprawami związanymi z ustawą o ochronie danych osobowych. Ustawa weszła w życie dnia: 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Od tego czasu równolegle swoją działalność rozpoczął państwowy organ podlegający bezpośrednio pod polski sejm. Sama kontrola i nadzór to niejedyne kompetencje urzędu UODO, gdyż posiada on uprawnienia pozwalające mu na tworzenie nowych prawnych regulacji. Jako wydzielona jednostka posiada również kompetencje do nakładania i egzekwowania kar. Nakładanie są one m.in. za złamanie lub niedopełnienia przestrzegania przepisów dot. RODO przez przedsiębiorców działających na obszarze Polski.


Zobacz też artykuł: kontrola UODO


GŁÓWNE CELE I ZADANIA POSTAWIONE PRZED UODO- JAKIE ONE SĄ?

Do zadań Urzędu Ochrony Danych Osobowych należy:

 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają.te dane na podstawie RODO, o obowiązkach spoczywających na administratorze utrzymany w mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej i pozostałych krajów członkowskich.
 • Prowadzenie monitoringu związane z przestrzeganiem i przepisów ochrony danych przez administratora lub podmiot, np. firma działająca w branży handlowo-usługowej bądź organizacji pozarządowej przetwarzającej w dane osobowe. Samo monitorowanie obejmuje również podział obowiązków oraz definiuje podejmowane działania zwiększające świadomość u pracowników poprzez ich udział w szkoleniach. Gdzie szczegółowo omawiane zostaje uczestnictwo w operacjach przetwarzania danych personalnych i wykonywanych w późniejszym czasie na ich podstawie audytów bezpieczeństwa.
 • Zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania; analizowania występujących problemów w trakcie stosowania ochrony danych niejawnych (wrażliwych). W tym także udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków zaniechania lub prowadzenia niedostatecznej ochrony danych oraz należyte monitorowanie jej wykonanie zgodnie z art. 35 ust.
 • Ścisła i zwarta współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zgodnie z artykułem 39 ust. 1 lit. d. oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO. Z kolei do obowiązków samego prezesa należą:
  • sprawdzanie i egzekwowanie przepisów RODO;
  • pomoc w opracowywaniu raportów doradczych dla parlamentu i rządu;
  • upowszechnianie w społeczeństwie praktycznej wiedzy związanej z ochroną danych personalnych;
  • rozpatrywanie nadesłanych skarg;
  • wydawanie decyzji oraz nakładanie kar za naruszenie przepisów RODO;

Termin UODO od teraz dla nikogo nie będzie stanowił tajemnicy, nie będzie brzmiał obco. Dzięki zdobytym podstawowym informacjom wiele osób skorzysta z pomocy tej instytucji publicznej.